FAQ


1. Hoe drinkbaar is mijn drinkwater?

Is kraantjeswater echt drinkbaar?

Reken maar! Geen enkel product wordt zo streng en veelvuldig gecontroleerd als kraantjeswater. Eerst en vooral gebeurt dit door de drinkwaterbedrijven zelf. Daarnaast ook regelmatig door onafhankelijke laboratoria in opdracht van gemeenten, van provincies en van het Vlaamse, Waalse en Brusselse gewest.

Wist je dat het kraantjeswater aan meer dan 60 kwaliteitseisen moet voldoen? Drink kraantjeswater met een gerust gemoed. Het is gezond.


Waarom is water van het warmwatercircuit niet drinkbaar?

Het gaat hier over water dat opgewarmd wordt in boilers, geisers enz. Dat water heeft niet meer de kwaliteit van drinkwater. Door de opwarming worden een aantal processen in beweging gezet. De samenstelling verandert, er zit minder zuurstof in, het smaakt niet lekker meer en er kan zich schadelijk nitriet hebben gevormd. Bacteriën die van warmte houden, hebben het naar hun zin, zeker in die gedeelten van het circuit waar het water lauw is in plaats van heet.
Let extra op in woningen met een gecombineerd systeem voor de centrale verwarming en voor de opwarming van water voor het huishoudelijk gebruik. In geval van een defecte warmtewisselaar zouden beide waters met elkaar in contact kunnen komen. Warm water versnelt corrosie. Doordat het warm is, lost het ook bepaalde stoffen in de boilers en de waterleiding gemakkelijker op. Zo kan warm water uit de waterleiding veel meer koper, ijzer, nikkel en zink bevatten dan koud water. Neem daarom steeds water van de koudwaterkraan om te drinken, te koken of warme dranken te bereiden.


Kan ik zonder problemen van mijn eigen waterput drinken?

Doe dat niet zomaar! Water uit de waterput kan er perfect uitzien of zelfs lekker smaken en toch niet geschikt zijn als drinkwater omdat het vervuild is. Eigen waterputten zijn meestal niet diep. Hoe dichter het water bij de oppervlakte wordt onttrokken, hoe meer kans op vervuiling. Pesticiden, nitraten en bacteriën kunnen gemakkelijk tot die diepte doorsijpelen. Veel schadelijke stoffen hebben geen kleur, geur of smaak. Laat het eigen putwater dus regelmatig onderzoeken. Het grondwater dat de drinkwaterbedrijven oppompen, zit dikwijls heel diep, soms zelfs tot tweehonderd meter. Bovendien zijn er in de zones van de waterwinningen extra beschermingsmaatregelen genomen. De kwaliteit van het water wordt er op de voet gevolgd. Wie eigen putwater gebruikt, moet zorgen voor een totaal gescheiden leidingnet om elk gevaar van verontreiniging van het drinkwaternet te voorkomen.

Hoe is het met de kwaliteit van het kraantjeswater gesteld?

Hoewel de vervuiling een bedreiging vormt voor sommige ruwwaterbronnen, blijft het kraantjeswater van een onberispelijke kwaliteit. Als de mensen spreken over de kwaliteit van het drinkwater, bedoelen zij in feite de concentratie van de stoffen die in het water opgelost zijn. Hiervoor heeft de overheid zeer strenge normen vastgelegd en deze worden door de drinkwaterbedrijven strikt nageleefd. De laatste decennia merken we op dat de concentratie van sommige ongewenste stoffen in het milieu en dus ook in sommige grond- en oppervlaktewaters verhoogt. Denken we bijvoorbeeld aan het nitraatgehalte en aan de concentratie van sommige bestrijdingsmiddelen (pesticiden). De drinkwaterbedrijven stellen alles in het werk om niet alleen om de normen te respecteren, maar ook om de concentraties van deze ongewenste stoffen zo laag mogelijk te houden. Daarom zijn rond de grondwaterbronnen beschermingszones aangelegd, wordt er overleg gepleegd met de landbouworganisaties om het gebruik van nitraten en van bestrijdingsmiddelen te beperken en wordt er in de waterbehandeling een beroep gedaan op spitstechnologie. Tot in 1980 moesten maar 21 parameters gemeten worden om de drinkbaarheid van water vast te stellen. Nadien werd onder impuls van de Europese Unie het aantal parameters verhoogd tot 61. Veel waterbedrijven meten zelfs meer parameters dan wettelijk verplicht is. Met de gevoelige controleapparatuur waarover ze nu beschikken, zijn ze in staat om steeds sneller en nauwkeuriger de analyses uit te voeren. Zodra ook maar de kleinste afwijking wordt opgemerkt, worden onmiddellijk de gepaste maatregelen getroffen. We kunnen dus besluiten dat de verbruiker een steeds grotere garantie heeft op de kwaliteit van het kraantjeswater.

Is het goed 's morgens direct water van de kraan te drinken?

Doe dat liever niet. Het water heeft de hele nacht stilgestaan en deeltjes uit de buiswand opgenomen. Dat kan lood zijn bij oude binneninstallaties en teveel lood is schadelijk voor de mens. Nieuwe leidingen kunnen aan het water een minder goede smaak geven. Vang daarom 's morgens in de keuken het eerste kraantjeswater op om er bijvoorbeeld de planten mee te begieten, om te poetsen, enz. Voor de ochtendkoffie of thee kan je ook water van de vorige dag nemen dat je opslaat in een fles of karaf. Zo verspil je geen water. Na een lange afwezigheid is het ook raadzaam de leidingen eerst goed door te spoelen alvorens het water te drinken

Wat moet ik doen als ik twijfel aan de kwaliteit van het kraantjeswater?

De kwaliteit van het kraantjeswater moet voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Dat wordt streng gecontroleerd, maar er kan altijd iets verkeerd lopen. Bij de minste twijfel of ongewone vaststelling neem je best onmiddellijk telefonisch contact op met je drinkwaterbedrijf. Je klacht zal ernstig onderzocht worden. Als het nodig is, stuurt het bedrijf een deskundige ter plaatse voor bijkomend onderzoek. Deze zal eventueel stalen nemen van het water. Na analyses in het laboratorium is het dan mogelijk te zeggen welke maatregelen het drinkwaterbedrijf of de klant moeten nemen.
 

2. Wat is de samenstelling van mijn drinkwater?

Aan welke kwaliteitseisen moet kraantjeswater voldoen? Wie bepaalt die?

Kraantjeswater moet aan meer dan 60 kwaliteitseisen voldoen. Die zijn vastgelegd door de Europese Unie. Vóór de Tweede Wereldoorlog bepaalden de drinkwaterbedrijven zelf de kwaliteit van het water. Na de oorlog kwamen er nationale wetten en internationale aanbevelingen, onder meer van de Wereldgezondheidsorganisatie. Sinds 1980 is er ook een Europese Richtlijn, die de lidstaten moeten naleven en waarop het Vlaamse, Waalse en Brusselse gewest hun eigen reglementeringen hebben gebaseerd.

Wat is de samenstelling van mijn kraantjeswater?

Om dat te weten kan je contact nemen met je drinkwatermaatschappij, want de samenstelling is afhankelijk van de herkomst van het water. Uiteraard wordt je drinkwater regelmatig gecontroleerd.

Wat is agressief water? Bevordert dat het roesten, of kan roest ook op andere manieren ontstaan?

Agressief water lost o.m. kalk op. Dit water bevordert de aantasting of verroesting doordat het de beschermende kalklaag wegneemt die zich met de jaren in de leidingen gevormd heeft. Het metaal komt dan bloot te liggen met corrosie tot gevolg. Als het gaat om loden buizen, is dat gevaarlijk voor de gezondheid. Gaat het om ijzeren buizen, dan bestaat er roestgevaar en kunnen lekken ontstaan.
Daar blijft het niet bij. Agressief water kan ook de kalk in beton en cement aantasten en dat betekent een bedreiging voor de stevigheid van het bouwwerk. De drinkwaterbedrijven zorgen ervoor water te leveren dat niet agressief is en dat zelfs een dunne, beschermende kalklaag vormt in de buizen.
De meest voorkomende oorzaken van corrosie in de binneninstallatie zijn:
 • slecht afgestelde toestellen voor de ontharding van water (te zacht water kan zelfs koper en roestvrij staal aantasten)
 • een verkeerde combinatie van metalen of het gebruik van minderwaardig materiaal
 • elektrische zwerfstromen
 • een slechte plaatsing of het gebruik van leidingen met een te kleine diameter. Hierdoor kan corrosie door uitschuring optreden
Al deze problemen kan je bij de plaatsing vermijden. Daarom is de keuze van een goede installateur zo belangrijk.
 

3. Wat is de hardheid van mijn drinkwater?

De hardheid van water wordt voornamelijk veroorzaakt door de aanwezigheid van calcium en magnesium: twee stoffen die voor onze gezondheid onontbeerlijk zijn. Ze kunnen echter kalkafzetting veroorzaken, voornamelijk als het water verwarmd wordt boven de 55°C of wanneer het in contact komt met de lucht. De hardheidsgraad van water wordt internationaal meestal uitgedrukt in Franse graden (°F). Soms worden ook Duitse graden (°D) gebruikt. (1°F = 0,56 °D). Een gemiddelde hardheid van het water van 15 °F is meestal ideaal.
 
Voor meer info over waterhardheid klik hier


4. Kan ik mijn drinkwater door mijn drinkwatermaatschappij laten testen?

Ons laboratorium controleert dagelijks of de drinkwaterkwaliteit voldoet aan de strenge wettelijke normen die voor drinkwater gelden. Als je wil, geven wij je een overzicht van de gemiddelde samenstelling van het water dat je aangeleverd krijgt. Je kan als bedrijf of instelling profiteren van ons laboratorium dat voor jou je water kan controleren. Ons laboratorium is erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Je kan bij ons terecht voor volgende onderzoeken:
 • analyse van drinkwater
 • analyse van grondwater
 • analyse van oppervlaktewater
 • analyse van afvalwater.


5. Zijn er speciale waterfilters nodig om de kwaliteit van het kraantjeswater te verbeteren?

Kraantjeswater is perfect drinkbaar en het is niet nodig filtersystemen in te schakelen om zijn "kwaliteit" als drinkwater te verbeteren. Stel je abnormale verschijnselen vast of is het kraantjeswater aanhoudend troebel, breng dan je waterleidingbedrijf op de hoogte, dat voor de gepaste oplossing zal zorgen. Bepaalde types van filters kunnen echter een bijzondere functie vervullen in de huishoudelijke installaties. Er bestaan volgende systemen:

Mechanische filters :

Deze filters zijn bedoeld om zwevende deeltjes uit het water te verwijderen door middel van zuiver fysieke barrières. Het kan hier gaan om zand, neerslag van metaaloxiden afkomstig van natuurlijke substanties die opgelost zijn in het water of corrosie van metalen leidingen, zowel in het openbaar leidingnet als in de binneninstallaties. Deze kunnen te wijten zijn aan een incident in het net of zich min of meer permanent voordoen. Deze deeltjes vormen meestal geen gevaar voor de gezondheid en kunnen verwijderd worden door de installatie correct te reinigen. Maar zij kunnen een versnelde slijtage van bepaalde huishoudapparaten of kraanwerk veroorzaken. Daarom stellen de installateurs soms voor mechanische filters te plaatsen bij de ingang van de installatie. Er zijn bobijnfilters (samengesteld uit geweven synthetische vezels), poreuze filters in keramisch materiaal of in kunststof, alsook membraanfilters waarbij de diameter van de poriën de afmeting van de deeltjes bepaalt die zij kunnen tegenhouden.

VOORZORG: om doeltreffend te zijn en geen druk- of excessief debietverlies te veroorzaken, moeten regelmatig de filterzeven gereinigd of de filterpatronen vervangen worden (volgens het type en de instructies van de fabrikant). Zo vermijd je dat de filter gaat dichtslibben en aan de basis zou liggen van bacteriegroei. Er bestaan zelfreinigende filters die gemakkelijker kunnen worden onderhouden.

Adsorptiefilters :

Deze categorie van filters omvat voornamelijk filters met actieve kool. Actieve kool heeft de eigenschap in de filtermassa een grote verscheidenheid aan organische moleculen en chloor vast te houden. Filtratie met actieve kool wordt ook in de waterproductiecentra van verscheidene waterbedrijven toegepast om ongewenste substanties te verwijderen. Wanneer het water aan de verbruiker geleverd wordt, moeten de drinkwaternormen gerespecteerd worden. Het bevat dan geen schadelijke stoffen meer.

Er zijn 3 verschillende soorten actieve-koolfilters in de handel verkrijgbaar:

 • filters die in de leiding zelf worden gemonteerd (net na de watermeter aan de ingang van de installatie of net voor het toestel of watercircuit dat men wenst te behandelen);
 • kleine filtertjes die men op de kraan zelf schroeft;
 • filterpatronen die men in een kan of kruik plaatst; het filterelement is in dit geval veelal een combinatie van actieve kool en ionenuitwisselingsharsen om het water te verzachten.

Bij de laatste twee types is het mogelijk dat het filterpatroon in contact komt met de buitenlucht. Dit kan een woekering van bacteriën tot gevolg hebben. Er komt dus water met een mindere bacteriologische kwaliteit uit het filtertje. Wanneer de filter verzadigd is met geadsorbeerde stoffen, kunnen deze in bepaalde gevallen in grote concentraties in het water vrijkomen. Regelmatig vervangen van de filterpatronen is dus noodzakelijk! Het gebruik van dergelijke filters is dus over het algemeen overbodig, zeker omdat de aankoop en de regelmatige vervanging ervan redelijk duur uitvallen en de beloofde verbeteringen vaak miniem en tijdelijk zijn. In bepaalde gevallen, met name als de binnenleidingen of de huisaansluiting nog van lood zijn, kan het plaatsen van een speciale filter op de kraan die voor drinkwater wordt gebruikt een voorlopige remedie vormen. In afwachting dat het volledige installatie wordt gesaneerd. Opnieuw moet erop toegezien worden een type van filter te kiezen dat niet langer kan gebruikt worden dan voor de duur en de capaciteit waarvoor hij voorzien is, want anders bestaat er een risico van ernstige verslechtering van de waterkwaliteit.

 

6. Wat is de scheikundige samenstelling van water?

Een watermolecule (H20) is een samenstelling van een groot zuurstofatoom (O) en twee kleine waterstofatomen (H). Deze atomen zijn door sterke krachten met elkaar verbonden. Ruimtelijk gezien is de elektrische lading echter niet gelijkmatig over de molecule verdeeld, zodat er een aantrekkingskracht tussen de watermoleculen onderling bestaat. Zuiver water is kleur-, geur- en smaakloos. Helderheid is op zich een levensbelangrijke eigenschap. Het laat een zekere verlichting onder het wateroppervlak toe, waardoor het levensnoodzakelijke fotosyntheseproces voor planten kan verlopen. Water is de enige stof die onder natuurlijke omstandigheden, zowel in vaste (ijs), vloeibare (water) als gasvormige toestand (waterdamp) voorkomt. Bij 0°C wordt het vriespunt bereikt. Het kookpunt ligt op 100°C. (Bij een druk van 1013 HPascal) De meest opvallende fysische eigenschap van water is het feit dat de densiteit (dichtheid) varieert met de temperatuur.
 

7. Hoe verdeelt mijn watermaatschappij drinkwater tot in de woning?

Nadat het water voldoende gezuiverd is en klaar is voor consumptie, rest ons nog de taak om er voor te zorgen dat dit water bij de klanten aan huis wordt geleverd. Hiervoor gebruiken we o.a. hogedrukpompen, watertorens, pompstations, opjaagstations en het leidingnet.
 

8. Wat is de houdbaarheid van mijn kraantjeswater?
 
Kraantjeswater is een dagvers product. Het komt constant vers stromend uit de kraan. Toch blijft kraantjeswater niet onbeperkt drinkbaar, eenmaal uit de kraan. De Vlaamse drinkwaterbedrijven raden aan om ongekoeld kraantjeswater (bv. flesje gevuld met kraantjeswater) hooguit 24 uur te bewaren. Gekoeld kraantjeswater kan 2 tot 3 dagen bewaard worden en dit met een maximum van 1 week. Als u vers kraantjeswater 2 tot 3 dagen wenst te bewaren in de koelkast, is een glazen karaf te verkiezen boven plastiek.

Vers getapt kraantjeswater in een schoon flesje bevat geen stoffen waardoor het uit zichzelf gaat bederven. Wanneer het echter in aanraking komt met organisch materiaal zoals speeksel, kunnen bacteriën ontstaan in het water waardoor het kan bederven en ondrinkbaar wordt. Als dus van het flesje gedronken wordt, dient het flesje elke dag opnieuw gevuld te worden met vers kraantjeswater en moet het flesje ook schoon zijn. Je kan je flesje best elke dag eerst spoelen met vers kraantjeswater. Hierbij gebruik je best geen afwasmiddel aangezien dit ook organisch materiaal is waarop bacteriën kunnen groeien.

Flessenwater is in de praktijk niet langer houdbaar dan leidingwater. Zodra een fles mineraalwater wordt opengemaakt gelden dezelfde beperkingen als bij leidingwater. Zodra je bijvoorbeeld van de fles drinkt kan het water in contact komen met organisch materiaal en kan het gaan bederven. Het voordeel van leidingwater is net dat je geen voorraad hoeft in te slaan maar dat je op elk moment van de dag vers water van de kraan kan tappen. Dit wordt op een duurzame wijze aan huis geleverd zonder verpakking en zonder wegtransport, tegen een bijzonder voordelige prijs. Bovendien wordt de kwaliteit van leidingwater dagelijks strikt gecontroleerd via staalnames van bron tot kraan. 
 

9. Waterweetjes

 • Als we al het water op de wereld met een volle badkuip vergelijking, dan is het bruikbare gedeelte voor de mens niet meer dan een koffielepeltje. 
 • 70 procent van het aardoppervlak bestaat uit water. 
 • 97,5 procent van al het water is zout water dat niet bruikbaar is als drinkwater.
 • 2,5 procent van al het water is zoet water, maar slechts 0,3 procent hiervan is toegankelijk. 
 • Een volwassen mens heeft dagelijks minimum 1,5 liter water nodig.
 • De gemiddelde Belg verbruikt dagelijks 106 liter water. 
 • Als je een douche neemt, verbruik je 60 liter water. 150 liter water gaat verloren als je een bad neemt.
 • Als je lekkende kraan 10 druppels per minuut verliest, betekent dat 2.000 liter per jaar. 
 • De waterspoelbak van een toilet dat blijft lopen, verliest als snel 25 liter per uur.
 • Wereldwijd hebben ongeveer 884 miljoen mensen geen toegang tot zuiver water.  
 • 2,6 miljard mensen beschikken niet over essentiële sanitaire voorzieningen. 
 • Jaarlijks sterven twee miljoen mensen aan ziektes veroorzaakt door gebrek aan zuiver water.
 • Elke 15 seconden sterft een kind door het drinken van besmet water. 
 • 18 miljoen kinderen kunnen niet naar school en krijgen zo geen kans op ontwikkeling omdat ze water moeten halen.


 •  
  Een initiatief van: